Algemene voorwaarden VIDY Design

Artikel 1 – Algemeen
Op alle leveringen en producten van VIDY Design zijn de volgende leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper
VIDY Design
Vestigingsplaats (geen bezoekadres): Geleen
E-mailadres: vidy.design@outlook.com

Rekeningnummer: NL77 INGB 0008 256244

KvK-nummer:

Btw-identificatienummer:


Artikel 3 – Prijzen
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan VIDY Design producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar VIDY Design geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VIDY Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4 – Verzendkosten
1. Voor het verzenden van de bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan, is afhankelijk van de afmetingen van het bestelde product. Hiervoor worden de gebruikelijke tarieven van PostNL gehanteerd.
2. Voor het versturen van een pakket buiten Nederland, dient de Koper voor het plaatsen van de bestelling, contact op te nemen met VIDY Design.
3. De bestellingen worden verstuurd via PostNL
4. VIDY Design is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies en/of door beschadiging door PostNL.

 

Artikel 5 - Betaling

1. Na het plaatsen van de bestelling, dient deze betaald te worden. Dit kan door naar aanleiding van een ontvangen factuur de betaling te doen. Na ontvangst van de betaling, wordt de bestelling uitgevoerd. Vanaf dit moment geldt levertermijn van maximaal 10 werkdagen.
2. Nadat de koper een bestelling heeft geplaatst, wordt dit bevestigd via de e-mail.
3. Een verzonden factuur is geldig voor een periode van 14 dagen. Indien de factuur binnen deze
periode niet betaald is, wordt deze nietig verklaard en vervalt de bestelling.
4. Op officiële feestdagen wordt er door VIDY Design niet gewerkt. De bestelling wordt de eerstvolgende werkdag verwerkt. Hou hier rekening mee met het bestellen van je product bij VIDY Design.
5. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
de verkoper te melden.


Artikel 6 – Levering en uitvoering
1. VIDY Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Na ontvangen betaling, gaat VIDY Design de bestelling verwerken.
3. Binnen een periode van maximaal 10 werkdagen zal de bestelling worden aangeboden op het
aangegeven bezorgadres, tenzij er een langere leveringstermijn is afgesloten. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen 30 dagen, nadat de bestelling geplaatst is, bericht.
4. Koper ontvangt hierover een bevestiging via de e-mail.
5. VIDY Design is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de koper. Ditzelfde geldt voor alle door de koper opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.
6. VIDY Design is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en
pakketbezorgers.

Artikel 7 – Retournering
Alle producten van VIDY Design zijn gepersonaliseerd en worden op maat gemaakt. De verkoop is na betaling definitief en kan niet ongedaan gemaakt worden.
Retourneren is niet mogelijk, omdat het een gepersonaliseerd product betreft. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing.
Artikel 7, lid 2, is uitgesloten als de producten beschadigd zijn aangekomen, dan mag de koper hiervoor binnen 7 dagen contact opnemen met VIDY Design. Stuur hiervoor een e-mail naar vidy.design@outlook.com met een foto en een toelichting van de beschadiging. VIDY Design zal samen met de koper tot een passende/redelijke oplossing komen.
De aansprakelijkheid van VIDY Design, is beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het desbetreffende product. 


Artikel 8 – Aansprakelijkheid van VIDY Design
1. VIDY Design is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door VIDY Design geleverde producten. VIDY Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel, immaterieel die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het gebruik van de verkochte producten van VIDY Design.
2. De inhoud van de website van VIDY Design is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VIDY Design kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. VIDY Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
3. VIDY Design is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling.
4. VIDY Design is niet verantwoordelijk voor typefouten of onjuistheden die door de koper worden aangegeven als persoonlijke tekst, voor op het product.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de koper
1. De koper komt overeen om op de producten van VIDY Design geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten tekenen.
2. De koper is verantwoordelijk om de gegevens die aan de verkoper worden doorgegeven, grondig gecontroleerd zijn op juistheid en compleetheid. Op de verkoper rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
3. De koper verklaart dat de aangeleverde ontwerpen/gebruikte afbeeldingen rechten vrij zijn en gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinde.
4. De koper zal de verkoper vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de koper in strijd met Artikel 9.1, 9.2 en 9.3 handelt.


Artikel 10 – Eigendomsrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die de verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door VIDY Design tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van VIDY Design, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
3. Alle door de verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VIDY Design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. VIDY Design behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5, Alles op de website is eigendom van VIDY Design en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.